Padma Bhushan Padma Shri Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Binder
Dronacharya Arjuna
Regional Awards

by

State Governments

Bhim Puraskar - Haryana
Chief Minister's Sports Award - Tamil Nadu
Ekalavya Puraskar - Orissa
Lakshman Puraskar - Uttar Pradesh
Rajyotsava Puraskar - Karnataka
Shiv Chattrapati Puraskar - Maharashtra
Utkal Gaurav - Orissa
Vikram Puraskar - Madhya Pradesh
Khel Ratna International Regional Institutional

Divider

Dileep Tirkey
Ekalavya Puraskar
(1996)
Lajrus Barla
Ekalavya Puraskar
(1999)
Selvaraj Thiruvalavan
TN Chief Minister's Award
(1999-2000)
Devesh Chauhan
Lakshman Puraskar
(2001)
Maharaj Kishan Kaushik
Shiv Chattrapati Puraskar
(19??)
Sanjeev Kumar
Bhim Puraskar
(19??)
Erman Bastian
Vikram Puraskar
(19??)
Arjun Halappa
Ekalavya Puraskar
(2001)
Ignace Tirkey
Ekalavya Puraskar
(2003)
Dileep Tirkey
Utkal Gaurav
(2004)
Arjun Halappa
Rajyotsava Puraskar
(2004)
William Xalco
Ekalavya Puraskar
(2004)
Virendra Wilfred Rasquinha
Shiv Chattrapati Puraskar
(2004)
Vikram Vishnu Pillai
Shiv Chattrapati Puraskar
(2004)